Algemene Voorwaarden

1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool Onderweg als ook op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Verkeersschool Onderweg. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Verkeersschool en de leerlingen.

2: Rijopleiding
De rijlessen:
2.1 Worden gegeven door bevoegde instructeur(s).
2.2 Hebben een tijdsduur vanl 60, 90 of 120 minuten.
2.3 Zijn voor leerlingen die bevoegd zijn om rijlessen te volgen.
2.4 Zijn voor leerlingen van 16,5 jaar en ouder.

3: Verplichtingen Verkeersschool Onderweg
De Verkeersschool zorgt ervoor dat:
3.1 De leerling een passende rijopleiding krijgt.
3.2 De leerling zo goed als mogelijk tot het CBR praktijkexamen wordt opgeleid.
3.3 Wanneer overeenstemming is bereikt over het aanvragen van het praktijkexamen deze aanvraag binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend.
3.4 De datum van het praktijkexamen zo spoedig mogelijk aan de leerling wordt bekend gemaakt.
3.5 Alle noodzakelijk (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn.
3.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rij-instructeur, een ongeval of weers- en verkeersomstandigheden, de leerling hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld en er een nieuwe afspraak wordt gemaakt of een vervangende rij-instructeur wordt ingezet. De leerling kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

4: Verplichtingen leerling
De leerling dient:
4.1 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de les (door de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen vanaf aanvang les).
4.2 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
4.3 Bij verhindering van de afgesproken rijles (om dringende redenen) dit minimaal 24 uur voor aanvang rijles aan de Verkeersschool kenbaar te maken.
4.4 Bij niet tijdige afzegging (conform punt 4.3) de volledige lesprijs te voldoen
4.5 Ervoor te zorgen dat hij/zij over alle benodigde stukken beschikt voor een Tussen Tijdse Toets en CBR praktijkexamen.
4.6 Bij niet nakomen van punt 4.5 voor betaling van de Tussen Tijdse Toets of CBR praktijkexamen aan de Verkeersschool zorg te dragen.
4.7 Alle noodzakelijke informatie naar waarheid te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik.
4.8 Wanneer de leerling iets verzwijgt uit wat er in 4.7 staat vermeld, dan heeft de Verkeersschool het recht de les overeenkomst per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgelden.
4.9 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 4.7 genoemde situatie heeft de Verkeersschool het recht dit te verhalen op de leerling.
4.10 Alle aanwijzingen van de rij-instructeur op te volgen.

5: Betalingen
5.1 De leerling is verplicht de verschuldigde bedragen voor lespakketten bij vooruitbetaling te voldoen aan de Verkeersschool.
5.2 De leerling dient, in geval van losse lessen, het lesgeld voorafgaand aan de rijles contant aan de rij-instructeur te voldoen.
5.3 De kosten van de leerboeken en overige leermiddelen voor de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij anders afgesproken
5.4 Indien een betaling uitblijft, ontvangt de leerling 14 dagen c.q. 2 lessen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De Rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
5.5 Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft qua betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso worden gegeven bij een incassobureau waarbij de kosten van het incassobureau op rekening komen van de leerling.
5.6 Bij niet-tijdige betaling is de Verkeersschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

6: Lespakketten
6.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het lespakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

7: Praktijkexamen/Tussen Tijdse Toets (hierna TTT)
7.1 De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen / de TTT geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen / TTT verschuldigd indien hij/zij het eerste praktijkexamen / de TTT niet kan afleggen door:
– Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling of van de rij-instructeur binnen 5 dagen van het (proef) examen / de TTT wordt begraven of gecremeerd.
– Het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het (proef)examen / de TTT niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen / de TTT benodigd zijn.
7.3 Betalingen van de kosten voor het praktijkexamen / de TTT dienen uiterlijk 3 werkdagen voor de datum van het (proef)examen / de TTT op het rekeningnummer van de Verkeersschool te zijn bijgeschreven.

8: Beëindigen rijopleiding/losse lessen/pakketten
8.1 De leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze opzeggen met in achtneming van punt 4.3.
8.2 De leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit één of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding, deze opzeggen in geval van hem of haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. De Verkeersschool zal in dat geval het tegoed, minus betaalde examengelden / TTT gelden en administratiekosten en met een minimum van € 125,00, aan de leerling terug betalen.
8.3 Indien de leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit één of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen, gebeurt dit in goed overleg met de Verkeersschool.

9: Aansprakelijkheid
9.1 De leerling is niet aansprakelijk voor schaden aan derden ten gevolge van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, de TTT en het praktijkexamen.
9.2 De Verkeersschool is niet aansprakelijk voor schaden aan derden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de leerling. Ook is zij niet aansprakelijk voor schaden ten gevolge van het feit dat de leerling onder invloed is van drugs, alcohol, geneesmiddelen of verdovende middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
9.3 De Verkeersschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling ondanks de door hem of haar gedane verklaring onbevoegd blijkt te zijn voor het besturen van een voertuig.

10: Geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.